Regulamin Termy Gorce
1.
Właścicielem i administratorem kompleksu basenów termalnych jest spółka cywilna Termy Gorce s.c. Poręba Wielka 875, telefon kontaktowy: +48 570 008 500, adres email: administracja@termygorce.pl, strona internetowa: www.termygorce.pl.
2.
Spółka jest administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych od Klientów w trakcie pobytu na terenie kompleksu basenów termalnych "Termy Gorce" w związku z realizacją umowy wstępu do basenów termalnych oraz innych usług świadczonych przez Spółkę na terenie kompleksu.
3.
Teren Kompleksu obejmuje strefy: Przebieralnia, Rekreacyjno-Basenowa, Rehabilitacyjna, Restauracyjna, które są odrębnie wydzielone i oznakowane. Nazwy własne stref to: Strefa Relaksu, Strefa Odnowy, Strefa Smaku.
4.
Przed wejściem na teren kompleksu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz dodatkowych atrakcji. Każda osoba korzystająca z kompleksu jest zobowiązana do przestrzegania zapisów regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz.U. Nr 208 poz.1240; Art.3 pkt.1).
5.
Każdy Klient korzystający z basenów (Strefa Relaksu), musi posiadać ważny bilet wstępu w formie aktywowanego przez kasjera transpondera w formie opaski. Czas pobytu mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę wejściową przy kasie do chwili rozliczenia transpondera (opaski) w kasie wyjściowej. Transponder umożliwia dokonywanie płatności w strefie restauracyjnej (Strefa Smaku), które zostaną rozliczone na kasach obiektu w momencie jego opuszczenia. Transponder należy założyć na nadgarstek i zwrócić w momencie opuszczania kompleksu. Brak zwrotu lub zniszczenie transpondera jest równoznaczne z nałożeniem kary, której wysokość określa niniejszy regulamin. Transponder nie może być odsprzedany, przekazywany lub użyczany innej osobie, pod rygorem wyproszenia z obiektu, bez prawa do zwrotu opłaty.
6.
Po zakupie biletu i otrzymaniu transpondera (zegarka) Klient zobowiązany jest niezwłocznie do wejścia na obiekt.
7.
Kompleks czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 – 22.00 z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia lub skrócenia czasu otwarcia obiektu. Użytkownik zobowiązany jest do opuszczenia strefy basenowej oraz strefy restauracyjnej (Strefa Relaksu, Strefa Smaku) oraz rozliczenia wszelkich płatności i zdania transpondera do godziny 21:45. Osoby pozostające w wyżej wymienionych strefach po godzinie 21:30 mogą zostać poproszone o ich opuszczenie przez pracowników kompleksu.
8.
Kierownictwo kompleksu „Termy Gorce” zastrzega sobie prawo do przerw technicznych, organizacji imprez zamkniętych, wprowadzania ofert świątecznych i sezonowych, które mogą ograniczać dostępność, zmieniać godziny otwarcia całości obiektu lub jego części.
9.
Atrakcje i urządzenia dostępne na terenie kompleksu sterowane są automatycznie, administrator nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu. W związku z limitowaną liczbą miejsc, dbając o komfort wszystkich przebywających na terenie kompleksu „Termy Gorce” kierownictwo zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności niektórych atrakcji.
10.
Klienci kompleksu zobowiązani są do bezzwłocznego podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez pracowników obiektu. Kierownictwo kompleksu „Termy Gorce” nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niestosowania się do ogłaszanych komunikatów.
11.
Podczas korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań / infografik / oraz stosować się do poleceń obsługi.
12.
Opiekun Grupy Zorganizowanej zobowiązany jest z wyprzedzeniem zgłosić grupę personelowi “Term Gorce”. A także przed wejściem z grupą na teren kompleksu zobowiązany jest zgłosić się do kasy głównej i następnie do Ratownika w celu uzgodnienia warunków korzystania z obiektu.
13.
W przypadku podejrzenia, iż osoba może wnosić na teren obiektu przedmioty niedozwolone pracownik spółki może poprosić o dobrowolne pokazanie zawartości bagażu, w celu weryfikacji zasad bezpieczeństwa. Odmowa poddania się kontroli bagażu uprawnia do odmowy prawa wstępu na teren kompleksu. W przypadku gdy Klient pomimo braku zgody wkroczy na teren obiektu pracownik Spółki zobligowany jest do wezwania służb porządkowych.
14.
Kierownictwo kompleksu „Termy Gorce” zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub zaprzestania dalszego świadczenia usług osobie będącej w stanie nietrzeźwości /pod wpływem środka odurzającego, lub której zachowanie narusza komfort / bezpieczeństwo pozostałych gości i pracowników obiektu.
15.
Osoby przebywające na terenie kompleksu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających oraz osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, a także do zaleceń służb porządkowych lub pracowników Spółki zostaną wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. Zachowanie takie może spowodować ponadto podjęcie innych stosownych kroków mających na celu zachowanie i zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokoju pozostałym użytkownikom obiektu.
16.
Upoważnieni pracownicy w szczególności Ratownicy i pracownicy strefy restauracyjnej (Strefy Smaku) mają prawo wydać zakaz sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości a także mają prawo zweryfikowania, czy inna osoba nie dokonała zakupu na rzecz osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji zakaz może objąć również i tą osobę, a w sytuacji w której zostały naruszone pozostałe punkty regulaminu osoba/y mogą zostać wyproszone z obiektu.
17.
Przestrzeń restauracyjna (Strefa Smaku) podzielona jest na trzy podstrefy: wewnętrzną mokrą, wewnętrzną suchą oraz ogródek. W podstrefie wewnętrznej suchej mogą przebywać wyłącznie goście w pełnym ubraniu, co dotyczy zarówno Klientów Strefy Relaksu i Odnowy jak i gości z zewnątrz korzystających wyłącznie z usług Strefy Smaku.
18.
Kompleks „Termy Gorce” jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Klienci wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu na terenie kompleksu, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych dotyczących roszczeń w związku ze świadczonymi usługami np. dotyczących uregulowania opłat za zakup produktów gastronomicznych, korzystania z atrakcji czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem. Z uwagi na monitoring pomieszczeń (w tym szatni) Klient powinien przebierać się w wyznaczonych do tego miejscach, nie objętych monitoringiem (przebieralnie).
19.
Wgląd do monitoringu odbywa się wyłącznie w przypadkach istotnych na żądanie i wezwanie odpowiednich organów administracji publicznej, sądów lub prokuratury. O możliwości wglądu do monitoringu w innych przypadkach decyduje każdorazowo kierownik lub upoważniony pracownik Spółki.
20.
Spółka oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Klientów kompleksu „Termy Gorce”, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres 3 dni, po upływie tego czasu są kasowane lub nadpisywane.
21.
Spółka oświadcza, że wszystkie urządzenia oraz atrakcje, udostępnione gościom posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty i zapewniają bezpieczne z nich korzystanie pod warunkiem stosowania przepisów instrukcji obsługi i instrukcji korzystania z tych urządzeń.
22.
Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora (np. złych warunków atmosferycznych itp.). O wyłączeniu atrakcji i urządzeń osoby korzystające z obiektu będą informowane indywidualnie przez pracowników Spółki przy zakupie biletu lub poprzez informację umieszczoną przy kasach / w mediach społecznościowych Spółki. W takiej sytuacji zakup biletu wstępu wiąże się z akceptacją braku możliwości korzystania z wyłączonych atrakcji lub urządzeń oraz braku możliwości zwrotu kosztów w całości lub w formie częściowej rekompensaty.
23.
Kompleks obejmuje również przestrzeń na otwartym powietrzu i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zmianę warunków atmosferycznych podczas pobytu na terenie obiektu. W przypadku wyładowań atmosferycznych Klienci zobowiązani są niezwłocznie opuścić niecki zewnętrzne. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest informacja podana przez Ratowników. Po usłyszeniu informacji należy opuścić niecki zewnętrzne i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu. W sytuacji gdy prognozowane warunki atmosferyczne będą niekorzystne Kierownictwo obiektu ma prawo do zamknięcia obiektu wcześniej. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot kwoty za bilety wstępu.
24.
Korzystanie z wszelkich atrakcji wodnych oraz saun odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z właściwościami wody termalnej znajdującej się w basenach.
25.
Dzieci do 13 roku życia mają prawo do wstępu na teren kompleksu, a także do poruszania się po kompleksie wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunowie dzieci odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
26.
Każdy Klient przed wejściem do strefy basenowej (Strefy Relaksu) jest zobowiązany skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała oraz usunięcia makijażu. Pracownicy obiektu, w szczególności Ratownicy, mają prawo zwrócić uwagę Klientowi, który omija natryski i udaje się bezpośrednio do strefy basenowej (Strefy Relaksu).
27.
Klienci korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem / natryskiem, przed wejściem do strefy basenowej (Strefy Relaksu).
28.
Na terenie kompleksu obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Osoby bez stroju zostaną poproszone o jego założenie lub wyproszone przez obsługę obiektu.
29.
Na terenie kompleksu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym (np. klapki). Klient powinien zdjąć obuwie jedynie gdy zostanie o to poproszony, lub gdy świadczy o tym regulamin dotyczący korzystania z poszczególnych obiektów / elementów (np. wejście bez obuwia do basenu oraz groty solnej).
30.
Klient korzystający z saun zobowiązany jest przed wejściem osuszyć ciało, a podczas korzystania z sauny zająć pozycję siedzącą wyłącznie na ręczniku. Klient który nie użyje ręcznika może zostać poproszony przez Ratownika o zastosowanie się do instrukcji lub opuszczenie saun, a w przypadku odmowy przestrzegania zasad zostanie wyproszony z obiektu.
31.
Klient korzystający z groty solnej zobowiązany jest przed wejściem osuszyć ciało, a także zdjąć obuwie.
32.
Dzieci do lat 3 korzystające z basenów muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.W przypadku zanieczyszczenia basenu przez dziecko za wszelką szkodę wynikłą z tego faktu odpowiada opiekun prawny dziecka.
33.
Zabrania się korzystania z obiektu osobom, u których występują zewnętrzne oznaki wskazujące na choroby skóry, otwarte rany i skaleczenia, trudności w oddychaniu, cierpiącym na zaburzenia równowagi, cierpiącym na zaburzenia układu krążenia, cierpiącym na choroby zakaźne, pobierającym częste iniekcje dożylne, wykazującym brak higieny osobistej.
34.
Kobiety w ciąży, mogą korzystać z urządzeń obiektu stosownie do swojego aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, na własną odpowiedzialność. Korzystanie z obiektu powinno odbywać się po wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym.
35.
O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu Klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub najbliżej znajdującą się obsługę obiektu.
36.
Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Ratowników.
37.
Na terenie kompleksu „Termy Gorce” obowiązuje zakaz:
1.
Wnoszenia ostrych narzędzi i wszelkich innych przedmiotów niebezpiecznych oraz mogących zakłócić bezpieczeństwu i komfortowi osób przebywających na terenie obiektu.
2.
Wnoszenia i spożywania na teren obiektu alkoholu lub napojów oraz prowiantu, pod rygorem zarekwirowania przez personel obiektu, lub nałożenia kary porządkowej w wysokości zgodnej z obowiązującym regulaminem.
3.
Spożywania napojów alkoholowych i używania wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów i podgrzewaczy) poza miejscami do tego przeznaczonymi.
4.
Spożywania artykułów żywnościowych zakupionych na terenie obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi.
5.
Wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
6.
Wprowadzania i przebywania zwierząt poza wyznaczonymi do tego celu miejscami.
7.
Korzystania z wyłączonych z eksploatacji urządzeń i stref. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji są wyraźnie oznakowane.
8.
Zanieczyszczania wody basenowej i terenu kompleksu pod rygorem wyproszenia przez personel obiektu, lub nałożenia kary porządkowej w wysokości zgodnej z obowiązującym regulaminem.
9.
Uszkadzania / niszczenia wszelkiego rodzaju wyposażenia, oznakowania i urządzeń.
10.
Pozostawiania dzieci i młodzieży do lat 13 w strefie basenowej (Strefie Relaksu) bez nadzoru.
11.
Wszelkich zachowań mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu w tym wszczynania fałszywych alarmów.
12.
Przekraczania jakichkolwiek ogrodzeń i oznaczeń służących do wydzielenia poszczególnych stref oraz wchodzenia na wszelkie inne urządzenia i elementy nie służące do tego celu.
13.
Skakania ze schodów, wanien jacuzzi, kwietników i innych elementów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu, w szczególności z rozbiegu lub zwanego w języku potocznym skoku "na główkę”.
14.
Używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.
15.
Używania mydła i innych środków chemicznych na terenie kompleksu (poza prysznicami i toaletami).
16.
Wynoszenia poza strefy wyłącznie do tego przeznaczone: szklanych naczyń, szklanek, kufli, szklanych butelek oraz innych przedmiotów będących na wyposażeniu restauracji (Strefy Smaku).
17.
Zabaw ruchowych i gier z użyciem sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników.
18.
Wchodzenia do wody (basen, jacuzzi) w jakimkolwiek obuwiu. Wszelkie odstępstwa powinny być zgłaszane z wyprzedzeniem obsłudze obiektu.
19.
Prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Spółki.
Odpłatności i Reklamacje
38.
Zakupione bilety wstępu i uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że zajdzie uzasadniona do tego podstawa. W przypadku zapłaty gotówką zwrot będzie dokonany tylko za okazaniem dowodu zakupu w postaci oryginalnego paragonu fiskalnego. W przypadku płatności za towar kartą płatniczą bądź przelewem obligatoryjne jest okazanie potwierdzenia płatności.
39.
Bilety zakupione online i koszty ich zakupu mogą podlegać zwrotowi wówczas, tylko gdy nie zostały wykorzystane/zrealizowane i gdy nie minął termin ich ważności/termin realizacji. Celem dokonania zwrotu należy skontaktować się z Recepcją nie później niż 24 godz. (słownie dwadzieścia cztery godziny) przed zakupioną datą na wykorzystania Biletu. Zwroty należy kierować na adres recepcja@termygorce.pl wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy oraz zakupionym biletem w formie elektronicznej. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone środki.
40.
Zasady dotyczące zwrotu biletów nie dotyczą otrzymanych od Spółki nieodpłatnie, które nie podlegają zwrotom, wymianie na gotówkę lub inne usługi.
41.
W strefie basenowej (Strefa Relaksu) mogą odbywać się dodatkowe zajęcia prowadzone przez Spółkę Termy Gorce lub podmioty z nią współpracujące. Informacje o terminach prowadzonych zajęć dostępne są na tablicach informacyjnych przy kasach głównych obiektu oraz u obsługi (Pracownicy Recepcji oraz Kas). Klientowi, który kupuje bilet do Strefy Relaksu w terminie, w którym prowadzone są dodatkowe zajęcia (np. Aqua Aerobik, nauka pływania) nie przysługuje prawo do zwrotu całości lub części środków z tego tytułu.
42.
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@termygorce.pl z dopiskiem: „Reklamacja”. W treści reklamacji należy zawrzeć opis sytuacji wraz z datą. Odpowiedź na reklamację klient otrzymuje do 14 dni roboczych od daty wysłania reklamacji.
43.
Po zakupie biletu wstępu i przejściu bramek wejściowych aktywowane bilety nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku błędnego wyboru usługi.
44.
Klient może zakupić imienną Kartę Podarunkową, której nabywca może korzystać w zamian z usług kompleksu. Warunki dotyczące nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych reguluje osobny regulamin, którego zapis znajduje się bezpośrednio na Karcie Podarunkowej oraz na stronie internetowej termygorce.pl/karty-podarunkowe
45.
Spółka zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany cen wybranych usług w formie promocji lub pakietów. Zniżki, promocje, możliwości nieodpłatnego korzystania z obiektu nie kumulują się i nie mogą być stosowane łącznie. Zakup biletu rodzinnego traktuje się jako zniżkę i podlega on zasadom określonym powyżej.
46.
Do zakupu Karnetów i Kart Podarunkowych nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Termach Gorce, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
47.
Nabywcy i/lub posiadaczowi Karty Podarunkowej i Karnetu nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty środków, w przypadku niewykorzystania całej dostępnej kwoty, na jaką wystawiono Kartę Podarunkową lub Karnet.
48.
O sposobie tworzenia biletu rodzinnego decyduje kasjer. Warunkiem jest zakupienie odpowiedniej względem obowiązującego cennika puli biletów na jeden paragon podczas danej transakcji.
49.
Na terenie kompleksu "Termy Gorce” w danym dniu obowiązują wyłącznie ceny, uwidocznione na stronie internetowej www.termygorce.pl lub bezpośrednio wśród informacji przekazywanych przez obsługę obiektu. Dotyczy to również promocji, zniżek i możliwości nieodpłatnego korzystania z usług.
50.
Rozliczenie pobytu oraz korzystanie z usług odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Spółkę. Przy wejściu na teren kompleksu pobierana jest opłata według obowiązującego cennika. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu, korzystania z dodatkowych atrakcji oraz konsumpcji na terenie kompleksu.Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cennika.
51.
Spółka zastrzega sobie możliwość wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku braku wolnych szafek w przebieralni, lub w sytuacji gdy obiekt zarezerwowany został przez zorganizowaną grupę Klientów.
52.
Osoby kupujące bilet wstępu na określony czas, który wykracza poza godziny otwarcia kompleksu, akceptują brak możliwości wykorzystania w pełni wykupionego czasu bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów w części lub w całości.
53.
Fakturę VAT za usługi można otrzymać w kasie głównej. Fakt ten należy zgłosić pracownikowi na początku procesu dokonywania zakupu usług. W przypadku wzmożonego ruchu faktury VAT będą odsyłane na wskazany przez Klienta adres.
54.
Bilety uprawniające do korzystania z kompleksu stanowiącego własność Spółki wszelkiego rodzaju, karnety, wejściówki itp. mogą być nabywane wyłącznie w kasie wejściowej lub za pośrednictwem sprzedaży elektronicznej on-line przeznaczonej dla klientów oraz Partnerów Spółki. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.
55.
Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie na podstawie paragonu lub faktury VAT stanowiących dowód zakupu danej usługi.
56.
Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania różnego rodzaju promocji, których szczegółowe zasady udostępnione będą każdorazowo w odrębnych warunkach promocji.
57.
Za wiążącą ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego uznaje się wyłącznie informacje przedstawione w dokumentach zaopatrzonych jednoznacznie oznaczeniem „oferta” oraz informacje przedstawione w sposób opisany powyżej. Wszelkie ulotki plakaty i inne materiały reklamowe są wyłącznie informacją o charakterze informacyjnym o zakresie świadczonych usług kompleksu basenów „Termy Gorce”.
Odpowiedzialność
58.
Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają opiekunowie.
59.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty niezależnie od ich wartości.
60.
Wysyłka przedmiotów pozostawionych na terenie obiektu “Termy Gorce” jest możliwa po uprzednim kontakcie z Recepcją (+48 570 008 500). Po stronie Klienta należy wezwanie i opłacenie kuriera oraz przesłanie pracownikom Recepcji etykiety przewozowej / danych adresowych. Kuriera należy zamawiać na adres: Termy Gorce s.c., Poręba Wielka 875,34-735 Niedźwiedź. W przypadku braku takiego życzenia Spółka przechowa te przedmioty przez okres 3 dni, liczony od dnia ich znalezienia przez obsługę Spółki lub inną osobę.
61.
Wszyscy użytkownicy strefy basenowej oraz restauracyjnej (Strefy Relaksu, Strefy Smaku) zobowiązani są do oddania transponderów oraz opuszczenia kompleksu do godziny 21:45. Po godzinie 22:00 za przebywanie na terenie obiektu doliczona zostanie kara zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem. Po godzinie 22:00 Spółka może nałożyć również dodatkową karę porządkową na osoby niestosujące się do poleceń obsługi w zakresie opuszczenia obiektu po godzinach otwarcia w wysokości od 200 zł (słownie dwieście złotych) do 1.000 zł (słownie tysiąc złotych) za każdego gościa pozostającego na obiekcie lub/i wezwania służb porządkowych.
62.
W przypadku gdy klient swoim zachowaniem lub zachowaniem osób podlegających jego opiece doprowadzi do sytuacji, która wymagać będzie wymiany wody w basenie zobowiązany jest do poniesienia kosztów takiej wymiany. Za takie sytuacje (w szczególności) uznawane będą: rozbicie naczynia szklanego w basenie, załatwienie potrzeb fizjologicznych w wodzie, w tym również przez małoletnie dzieci, zanieczyszczenie wody jedzeniem. Koszt czyszczenia basenu i wymiany wody jest stały i wynosi 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych). Koszt czyszczenia jacuzzi VIP i wymiany wody jest stały i wynosi 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych). Koszt czyszczenia pozostałych jacuzzi i wymiany wody jest stały i wynosi 500 zł (słownie pięćset złotych).
63.
Za zgubienie / nieoddanie transpondera (opaski/zegarka) otrzymanego przy wejściu, należy uregulować należność w kwocie 500 zł (słownie pięćset złotych). Naliczane również będą dopłaty za przekroczenie czasu według cennika. W zależności od przebiegu zdarzenia, kwota ta może zostać pomniejszona lub powiększona.
64.
W przypadku zgubienia karty Podarunkowej lub Karnetu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze w celu ich zablokowania. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20 zł (słownie dwadzieścia złotych).
65.
Osoby korzystające z kompleksu zobowiązane są do umieszczania i przechowywania wszystkich swoich rzeczy w wyznaczonych szafkach w szatniach, prawidłowego zamykania tych szafek i sprawdzania czy pozostawiają je zamknięte. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni poza szafką oraz za rzeczy pozostawione w szafce nieprawidłowo zamkniętej. Po zakończeniu korzystania z basenu, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
66.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie kompleksu basenów termalnych wynikających z niewłaściwego korzystania z atrakcji.
67.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia biżuterii oraz elektroniki spowodowanych charakterystycznymi dla wody termalnej właściwościami fizyko-chemicznymi. Osoby, które korzystają z atrakcji kompleksu i nie ściągnęły przedmiotów, o których mowa powyżej ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich uszkodzenie.
68.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulaminów i zasad obowiązujących na terenie obiektu.
69.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu tylko po konsultacji z lekarzem, z szczególnym uwzględnieniem faktu, iż na terenie obiektu z racji na jego specyfikę panuje podwyższona temperatura oraz wilgotność. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z indywidualnym stanem zdrowia Klienta.
70.
Osoby nie stosujące się do Regulaminu, zakłócające porządek i zasady panujące na terenie kompleksu "Termy Gorce" zostaną usunięte z obiektu i obciążone karą porządkową w wysokości od 200 zł (słownie dwieście złotych ) do 1.000 zł (słownie tysiąc złotych). W uzasadnionym przypadku gdy klient nie będzie stosować się do poleceń obsługi, ta może wezwać służby porządkowe.
Ochrona danych osobowych
71.
Termy Gorce S.C. jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO).
72.
Spółka opracowała i stosuje Politykę Ochrony Danych Osobowych spełniającą wymogi RODO i UODO.
73.
Dane osobowe klientów są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO i UODO wyłącznie na potrzeby związane z wykonaniem umów zawartych z klientami kompleksu „Termy Gorce” w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego wykonania. Podstawą przetwarzania tak zebranych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.
74.
Spółka każdorazowo informuje i odpowiednio wyróżnia oraz oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość stosunku prawnego, świadczonych usług lub ich rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych może spowodować odmowę zawarcia danej umowy lub wykonanie zamówionej usługi, jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne.
75.
Podanie danych osobowych przez klienta do innych celów niż podane powyżej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania tak zebranych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
76.
Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody (prawo do zapomnienia) – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu.
77.
Klientowi kompleksu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących klienta narusza RODO lub UODO.
Zapisy Ogólne
78.
Przyjmuje się, iż z chwilą zakupu biletu lub wejścia na teren kompleksu, każdy Klient zapoznaje się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
79.
Przepisy regulaminu niniejszego mają zastosowanie przed przepisami regulaminów poszczególnych stref lub atrakcji, chyba że dany punkt zapisu niniejszego regulaminu stanowi inaczej.
80.
O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownictwo kompleksu.Wszelkie odstępstwa powinny być zgłaszane z obsłudze obiektu.